Ծ Ր Ա Գ Ի Ր Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի քաղաքաշինական 18.03.2010

I. ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿԸ: Յուրաքանչյուր համայնքի կենսագործունեության և զարգացման հիմնական ուղղությունը հանդիսանում է քաղաքաշինական գործունեությունը, որը հիմնված է առավելապես հողօգտագործման գործառույթների վրա: Համայնքի (բնակավայրի) գլխավոր հատակագիծը` տարածքային ռեuուրuների և կառուցապատման փաuտացի վիճակի վերլուծության և համալիր գնահատականի հիման վրա հիմնավորում և ամրագրում է համայնքի տարածքային զարգացման ուղղությունները, որոշում է uոցիալական, մշակութային, արդյունաբերական,...

ՀԽ Գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի հանձնաժողովի կողմից ներկայացված առաջնահերթ կարևորության հարցերի ցանկ և այդ հարցերի լուծմանն ուղված ՀԽ կողմից կատարվելիք մ 26.02.2010

1. Ընդունելության քննությունների արդյունքների ամփոփում և միասնական քննությունների կազմակերպական հարցերի քննարկում. 2. Կրթական և գիտական համակարգերի համագործակցության խնդիրների քննարկում բուհական և ակադեմիական համակարգերի տեսանկյունից. 3. Մշակույթի, սպորտի և երիտասարդության հիմնահարցերին առնչվող առաջարկությունները կներկայացվեն համապատասխան ենթահանձնաժողովներում քննարկելուց հետո: 4. Ավարտական և ընդունելության քննությունների արդյունքների ամփոփում /պետական և կոմերցիոն ԲՈՒՀ/; 5. Մշակութային դաշտի...

ՀԽ Պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի կողմից ներկայացված առաջնահերթ կարևորության հարցերի ցանկ և այդ հարցերի լուծմանն ուղված ՀԽ կողմից կատարվելիք միջոցառումներ 26.02.2010

1. Արդարադատության մատչելիության հետ կապված հիմնախնդիրների վերաբերյալ կազմակերպել հանրային քննարկումներ; 2. Փաստաբանության և ներկայացուցչության հիմնախնդիրների վերաբերյալ կազմակերպել հանրային քննարկումներ

ՀԽ Քաղաքացիական հասարակության կայացման հարցերի հանձնաժողովի կողմից ներկայացված առաջնահերթ կարևորության հարցերի ցանկ և այդ հարցերի լուծմանն ուղված ՀԽ կողմից կատարվելիք միջոցառումներ 26.02.2010

1. Ղարաբաղյան հիմնահարցի շուրջ բանակցությունները Հայաստանի կուսակցությունների վերլուծության կիզակետում; 2. Հայ-թուրքական հարաբերությունները ՀՀ կուսակցությունների և հասարակական կազմակերպությունների օրակարգում; 3. Քաղաքացիական հասարակության կայացման գործընթացները ՀՀ-ում. ոչ կառավարական կազմակերպությունների դերը; 4. Մարդու իրավունքների պաշտպանության իրավիճակը ՀՀ-ում. իրողություններ և միտումներ; 5. ԶԼՄ-ը հասարակական կարծիքի և արժեհամակարգի ձևավորման գործընթացներում

ՀԽ Ֆինանսատնտեսական-բյուջետային հարցերի հանձնաժողովի կողմից ներկայացված առաջնահերթ կարևորության հարցերի ցանկ և այդ հարցերի լուծմանն ուղված ՀԽ կողմից կատարվելիք միջոցառումներ 26.02.2010

1. Արդյունաբերական քաղաքականության հայեցակարգի քննարկում 2. Հայաստանում փոքր ավիացիայի վերաստեղծման հայեցակարգը, որի մեջ ներառված է Հայաստանում թեթեւ ինքնաթիռների հավաքման արտադրության կազմակերպումը; 3. Սակագնային քաղաքականության հայեցակարգը` կապված մրցունակ ապրանքային արտադրության կազմակերպման եւ տնտեսության զարգացման հետ; 4. Հանքահումքային արդյունաբերության եւ ներքին կոոպերացիայի հարցերի հայեցակարգի քննարկումը; 5. Իննովացիոն տեխնոլոգիաների ներդրման...

ՀԽ Գյուղատնտեսական և բնապահպանական հարցերի հանձնաժողովի կողմից ներկայացված առաջնահերթ կարևորության հարցերի ցանկ և այդ հարցերի լուծմանն ուղված ՀԽ կողմից կատարվելիք միջոցառումներ 26.02.2010

1. Գյուղացիական և գյուղացիական կոլեկտիվ տնտեսություններում արտադրության կազմակերպման հարցերի ուսումնասիրման և գյուղացիական կոոպերատիվների զարգացման խնդիրները - Հանրապետության տարածքաշրջաններում, մարզպետարաններում, համայնքներում, գյուղացիական տնտեսություներում ուսումնասիրել արտադրության կազմակերպման հարցերը, այն կապելով գյուղացիական կոոպերատիվների զարգացման խնդիրների հետ, հաշվի առնելով սերմնաբուծության, անասնաբուծության, տոհմաբուծության աշխատանքների բարելավման, գյուղատնտեսական մթերքների...