ՀՀ-ում կոոպերացիայի զարգացմանը նվիրված գիտաժողովի արդյունքները 26.05.2010

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության, Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի, շահագրգիռ այլ կառույցների մասնակցությամբ ՙՀայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսության ոլորտում Կոոպերացիայի զարգացման անհրաժեշտության մասին՚ ՀՀ Հանրային խորհրդի կողմից ներկայացված առաջարկի վերաբերյալ: Գիտաժողովում զեկուցումների և դրանց շուրջ ծավալված քննարկումների արդյունքում ներկայացվում են հետևյալ հիմնախնդիրներն ու դրանց լուծման հնարավոր ուղղությունները: I. ԿՈՈՊԵՐԱՑԻԱՅԻ...

ՔԱՂՎԱԾՔ ՀՀ Հանրային խորհրդի Ֆինանսատնտեսական և բյուջետային հանձնաժողովի նիստի ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 7 20.05.2010

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ Ֆինանսատնտեսական և բյուջետային հանձնաժողով ՔԱՂՎԱԾՔ ՀՀ Հանրային խորհրդի Ֆինանսատնտեսական և բյուջետային հանձնաժողովի նիստի ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 7 ք. Երևան 7 մայիսի 2010 թ. Ներկա էին` ՀՀ Հանրային խորհրդի ներդրումային և տնտեսական զարգացման քաղաքականության ենթաժողովի 16 անդամներից 10, բացակայում էին 6 (Աթբաշյան Դմիտրիյ, Ղալումյան Ղևոնդ, Նահապետյան...

ՀՀ կայուն տնտեսական զարգացում ու աշխատատեղերի ստեղծում: ՀՀ կառավարության ինովացիոն քաղաքականության արդյունավետությունը և նրա ազդեցությունը տնտեսական զարգացման վրա՚ 20.05.2010

Աշխատանքային խմբի փորձագիտական վերլուծություն և առաջարկություններ 1. Ինովացիոն քաղաքականության նշանակությունն ու դերը տնտեսական զարգացման մեջ: Երկրի տնտեսական պոտենցիալը որոշվում է որպես նրա ընդունակությունը առկա աշխատանքային և նյութական պաշարներով ապահովել հնարավորին չափով արտադրանքի և ծառայությունների արդյունավետ զարգացում: 21-րդ դարում արտադրության արդյունավետության բարձրացման գլխավոր միջոցը հանդիսանում է նոր տեխնոլոգիաների և ինովացիաների ներդրումների արդյունավետությունը, որոնք...

Հանրային Խորհրդի Ազգային փոքրամասնությունների հարցերի հանձնաժողովի նիստ 13.05.2010

Հանրային Խորհրդի Ազգային փոքրամասնությունների հանձնաժողովի 27.05.10թ.-ի նիստի Օրակարգ Նիստը տեղի կունենա Երևանի պետական Լեզվաբանական համալսարանում, ժամը 16.00-ին: Տարածաշրջանային կամ փոքրամասնությունների լեզուների եվրոպական խարտիայի կատարման ընթացքի վերաբերյալ ՀՀ զեկույցի Եվրոպայի խորհրդի դիտարկումների երկրորդ փուլի “Խարտիայի Փորձագետների կոմիտեի զեկույցը” և “Եվրոպայի Խորհրդի Նախարարների կոմիտեի հանձնարարականը Հայաստանում Խարտիայի կիրառման վերաբերյալ” քննարկում: Հանրային Խորհրդի...

Ծ Ր Ա Գ Ի Ր Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի քաղաքաշինական ծրագրերի և ծրագրային փաստաթղթերի ապահովման միջոցառումների 11.05.2010

I. ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿԸ: Յուրաքանչյուր համայնքի տնտեսական կենսագործունեության և զարգացման գերակշռող ուղղությունը հանդիսանում է քաղաքաշինական գործունեությունը, որը հիմնված է առավելապես հողօգտագործման գործառույթների վրա: Համայնքի (բնակավայրի) գլխավոր հատակագիծը` տարածքային ռեuուրuների և կառուցապատման փաuտացի վիճակի վերլուծության և համալիր գնահատականի հիման վրա հիմնավորում և ամրագրում է համայնքի տարածքային զարգացման ուղղությունները, որոշում է uոցիալական, մշակութային,...

Ծ Ր Ա Գ Ի Ր Հայաստանի Հանրապետության գյուղական համայնքներում քաղաքաշինական և ճարտարապետական ծառայությունների ապահովման միջոցառումների մասին 11.05.2010

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ: ՙՔաղաքաշինության մասին՚ և ՙՏեղական ինքնակառավարման մասին՚ ՀՀ օրենքները բավականին լուրջ և պատասխանատու գործառույթներ են սահմանում տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար քաղաքաշինության, ճարտարապետության, կոմունալ տնտեսության և դրանց առընչվող այլ բնագավառներում, որոնք պահանջում են քաղաքաշինական և ճարտարապետական ծառայությունների մասնագիտական պատշաճ մոտեցում: Քաղաքային համայնքները /առանձնապես միջին և խոշոր քաղաքները/ որպես կանոն ապահովված են...